lomitapide info

Voor zorgverleners in Nederland

Lojuxta® (lomitapide) harde capsules Samenvatting van de productkenmerken (SPC)

Inhoudstabel

Klik hier voor de:

Verkorte productinformatie (PI)

Bijwerkingen moeten telefonisch worden gemeld aan Amryt Pharmaceuticals DAC

via tel. : +44 1604 549 952 
of gratis tel. + 800 4447 4447

of per e-mail: 
medinfo@amrytpharma.com

  1. Naam van het geneesmiddel

  2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

  3. Farmaceutische vorm

  4. Klinische gegevens

  5. Farmacologische eigenschappen

  6. Farmaceutische gegevens

  7. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

  8. Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen

  9. Datum eerste vergunningverlening/verlenging van de vergunning

  10. Datum van herziening van de tekst

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Hierdoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. We verzoeken zorgverleners om vermoede ongunstige reacties te melden.

Vorige update: 24.03.2022